The strong voice of a great community
2020

 

Τα... μυστρια της τιμς του χρυσο και τα αρνητικ επιτκια

Του Γ. Αγγλη

Αν και η τιμ του χρυσο φανεται να σταθεροποιεται με κποιες διαφοροποισεις σε μα ζνη τιμν γρω απ τα 2000 δολ./ουγγι, οι πολιτικς των Κεντρικν Τραπεζν φανεται να επηρεζουν το μλλον του περισστερο απ την αναταραχ που χει προκαλσει η πανδημα στην σχση της ζτησης και της προσφορς.

Σμφωνα με τα στοιχεα του World Gold Council η ζτηση του χρυσο το Α' εξμηνο του 2020 σημεωσε μα πτση της τξης του 6%, αφ' ενς λγω της πτσης της ζτησης για χρση σε κοσμματα που εναι το μεγαλτερο ποσοστ παγκοσμως, ιδιατερα απ την Κνα και την Ινδα και αφ' εταρου λγω της πτσης της ζτησης απ την βιομηχανα και τις Κεντρικς Τρπεζες.

Η πτση αυτ ισοσκελστηκε σε να βαθμ απ μα μεγλη αξηση των επενδσεων σε αμοιβαα κεφλαια που επενδουν σε συμβλαια χρυσο που αντιστοιχοσε σε 734 τνους την περοδο αυτ.

Παρλληλα μως χρες παραγωγο πως η Ν. Αφρικ και η Κνα λγω του lockdown μεωσαν στο διο διστημα την παραγωγ τους σχεδν κατ 5%.

τσι σε μεγλο βαθμ η απτομη πτση της συνθους ζτησης χρυσο σε φυσικ μορφ ισοσκελστηκε και ξεπερσθηκε απ την μεωση της παραγωγς, της μεγλης ζτησης απ τα Etf, αλλ και των δυσκολιν μεταφορς μσα στο διο εξμηνο λγω του lockdown.

Οι Κεντρικς Τρπεζες

Δεν εναι μως μνο αυτο οι λγοι που επηρασαν την νοδο της τιμς του στα εππεδα των 2000 δολαρων απ την ευρτερη ζνη των περπου 1500 δολ./ουγγι περπου, στις αρχς του τους.

Η αντστροφη σχση της τιμ του χρυσο με εκενη των πραγματικν επιτοκων (επιτκιο μεον ο πληθωρισμς) χει επσης καθορσει σε μεγλο βαθμ την διαμρφωση της τιμς του χρυσο.

Σμφωνα με τα στοιχεα της BIS (Τρπεζα Διεθνν Διακανονισμν) το Α' εξμηνο του 2020 με την πανδημα σε εξλιξη και την φεση να επιδειννεται ακραα απ τα γενικευμνα lockdown στα τσσερα σημεα του ορζοντα, σε διεθν κλμακα κυκλοφοροσαν περ τα 16 τρισ. δολρια ττλοι ομολογιακο με αρνητικ επιτκια.

Οι προβλψεις για το μεσο τουλχιστον μλλον τενουν στην εκτμηση της περαιτρω αξησης αυτς της "θλασσας” των αρνητικν επιτοκων με τον πληθωρισμ να παραμνει ββαια σε πολ χαμηλ εππεδα.

τσι παρ τον χαμηλ πληθωρισμ τα πραγματικ επιτκια παραμνουν πολ χαμηλ και θα παραμενουν τσι για τον ορατ ορζοντα σο αφορ τις προθσεις που καταγρφονται στην νομισματικ πολιτικ των κεντρικν τραπεζν.

Αυτ χει ενισχσει την τιμ του χρυσο που κινεται αντιστρφως ανλογα με τα πραγματικ επιτκια.

Απ το σημεο αυτ μως αρχζει να διαμορφνονται δο διαφορετικς προοπτικς που συνδονται με το ψος του πληθωρισμο μεσομακροπρθεσμα.

Ο παργοντας πληθωρισμς

Μχρι στιγμς η φεση χει περιορσει δραστικ την απορρφηση της ρευσττητας που παρχουν οι τρπεζες στο χρηματοπιστωτικ χρο και δεν χει περσει στην πραγματικ οικονομα των καθημερινν καταναλωτικν αναγκν.

Εφσον οι δημοσιονομικς πολιτικς, πως συνβη τους δο τελευταους μνες, αρχσουν να καταλγουν σε μεση ενσχυση του παγωμνου ακυρωμνου εισοδματος λγω του lockdown και της ανεργας, η ρευσττητα αυτ αναμνεται οτι θα αρχσει να επηρεζει τις τιμς και να ενισχει τις πληθωριστικς προσδοκες. Κτι ττοιο ββαια θα οδηγσει σε ακμα μεγαλτερη μεωση των πραγματικν επιτοκων καθς οι κεντρικς τρπεζες εναι υποχρεωμνες λγω της καταστασης να συνεχσουν να τροφοδοτον το σστημα με ρευσττητα χαμηλν αρνητικν επιτοκων.

Αυτ θα επηρεσει την τιμ του χρυσο ανοδικ πολ περισστερο απ οποιαδποτε αυξητικ τση στην ζτησ του σε φυσικ μορφ, ακμα και σε ETF.

Αντθετα αν η συνεργασα Κεντρικν Τραπεζν και κυβερνσεων καταφρει να συγκρατσει τις ποιες πληθωριστικς τσεις, η αυξητικ πεση προς τον χρυσ θα παραμενει περισστερο επηρεασμνη απ την σχση στην διεθν ζτηση και προσφορ.

Τα... μυστρια ββαια αυτ θα περιμνουμε να "λυθον” στην πρξη μετ το τλος του 2021. ταν δηλαδ θα χει καταστε σαφς το πως θα κινηθε η οικονομα και κατ πσο κυβερνσεις και Κεντρικς Τρπεζες, θα χουν καταφρει να "λσουν” χι τον γρδιο δεσμ των αρνητικν επιτοκων και του πληθωρισμο...