The strong voice of a great community
2019

Η κυβρνηση των Συντηρητικν του Οντριο θλει αλλξει την νομοθεσα στε να εναι υπερνω του νμου. Να μην μπορε κανες να την μηνσει.

Μια νομοθεσα που θφτηκε στο νομοσχδιο του προπολογισμο θα καταστσει πολλς κυβερνητικς ενργειες νομικ απρσβλητες σε αστικς υποθσεις

Ιωννης Σαραδρης

Οι Προοδευτικο Συντηρητικο του πρωθυπουργο Doug Ford κινονται στε να καταστσουν δυσκολτερη την νομικ δωξη της κυβρνησης του Οντριο.

Οι Συντηρητικο σχεδιζουν να καταργσουν και να αντικαταστσουν το μακρχρον του Proceedings against the Crown Act του Οντριο - μια νομοθεσα που, μεταξ λλων, περιγρφει την ευθνη της κυβρνησης σε περιπτσεις κακς εκτλεσης και αμλειας.
Ο νος νμος θα αυξσει το νμιμο καττατο ριο που εναι απαρατητο για να προχωρσουμε σε πολιτικς διαφορς, συμπεριλαμβανομνων των αγωγν κατηγορας, εναντον της κυβρνησης. Επιπλον, θα περιορσει σημαντικ τις περιπτσεις στις οποες η κυβρνηση θα μποροσε να χει ευθνη για οικονομικ αποζημωση στους ενγοντες.

"Αυτ που η κυβρνηση προσπαθε να κνει εναι να τοποθετσει να προστατευτικ τοχο μεταξ αυτς και των δικαστηρων και να δυσχερνει την περπτωση και σε πολλς περιπτσεις να εναι αδνατο να μηνυθε η κυβρνηση - ακμα και ταν αυτ ενεργε κακπιστα παραβιζει τα καθκοντα του γραφεου", δλωσε ο Αμρ Attaran, καθηγητς του δικαου στο Πανεπιστμιο της Οτβα.

Προστασα απ αγωγς
"Κθε επαρχα θτει ρια για το πς και πτε μπορε να εναχθε η κυβρνηση, αλλ αυτ που προτενει το Οντριο εναι να τοποθετσει να προστατευτικ τοχο απναντι στις αγωγς πως καμα λλη επαρχα".

σως το πιο σημαντικ στοιχεο της νας νομοθεσας, σμφωνα με τον δικηγρο Kevin Wiener απ το Τορντο ειδικ για τα ανθρπινα δικαιματα και το προσφυγικ, εναι τι εξαλεφει οποιαδποτε πιθαν οικονομικ ευθνη στις περισστερες περιπτσεις που κποιος υφσταται βλβη απ κυβερνητικ πολιτικ ρυθμιστικς αποφσεις που χουν γνει με "καλ πστη".
"Αυτ που σημανει εναι τι οι νθρωποι που ασκον δναμη πνω σας μπορον να ασκσουν αυτ την εξουσα αμελς και να σας προκαλσουν ζημι και κανες δεν θα πρπει να πληρσει", δλωσε ο Wiener.
Ομοως, η επαρχα δεν θα εναι υπεθυνη για περιπτσεις στις οποες να τομο λει τι υπρξε ζημα απ την κυβρνηση που ασκε την εξουσα της.

νας τρπος για να το κοιτξουμε εναι εκενο που η κυβρνηση λει: «Με μεγλη δναμη δεν πρπει να ρθει καμα ευθνη».

- Kevin Wiener, δικηγρος του Τορντο

Παρλο που η πρξη δεν θα χρησμευε για την "πλρη εξλειψη της ευθνης του εισαγγελως", ο Wiener δλωσε τι η κυβρνηση υποστηρζει τι "σο οι νθρωποι λνε τι ενεργον με καλ πστη, δεν χει σημασα πσο ανκανοι εναι".

"νας τρπος για να το καταλβουμε εναι εκενο που τι η κυβρνηση λει,« Με μεγλη δναμη δεν πρπει να ρθει καμα ευθνη », επε.

Ο Νμος να ισχει αναδρομικ

Εν τα δικαστρια δεν χουν ακμη ερμηνεσει την προτεινμενη νομοθεσα, το γεγονς τι θα εφαρμοστε αναδρομικ στις υπρχουσες υποθσεις σημανει τι θα μποροσε ενδεχομνως να χρησιμοποιηθε για να εκτροχισει θματα που βρσκονται σε εξλιξη - πως μια δκη κατηγορηματικς δρσης απ δικηγορικ γραφεο του Τορντο για λογαριασμ ανηλκων κρατουμνων σε απομνωση.

"νας τρπος για να σκουπσετε τα καταστρματα καθαρ και ακμη και αν η κυβρνηση κανε κτι λθος, ακμα κι αν οι νθρωποι χουν δη εναχθε, θα κλεσουν αυτς τις αγωγς", δλωσε ο Αντραν.

Μια "ασημνια επνδυση", επεσμανε ο Wiener, εναι τι οικονομικς ζημες μπορον ακμη να απονεμηθον στις υποθσεις του Χρτη.
Η επικεφαλς της γενικς εισαγγελας του Οντριο, Κρολιν Μιορνε, δλωσε τι η νομοθεσα θα ενημερνει τις ξεπερασμνες διαδικασες και θα κωδικοποιε το κοιν δκαιο. (CBC)

«Προσπθεια αποφυγς της ευθνης»

Εν τω μεταξ, ο προτεινμενος Νμος για την Αστικ Ευθνη και τον τρπο της Διαδικασας θα υποχρεσει τους ενγοντες να λβουν δεια απ να δικαστριο για να προχωρσουν να μηνσουν την κυβρνηση κατ πρτο λγο.

Σμφωνα με τον ισχοντα νμο, δεν απαιτεται ττοια δεια για την υποβολ ατησης Μνυσης.

Αυτ σημανει τι κποιος αιτν θα πρπει να αποδεξει σε δικαστ τι η επαρχα ενργησε με αμλεια κακ πστη πριν απ την ναρξη της διαδικασας. Το πρβλημα, ωστσο, εναι τι συνθως απαιτε πρσβαση σε κυβερνητικ γγραφα λλα υλικ που η επαρχα δεν θα υποχρεωθε να παρσχει.
Οι δικηγροι του Στμματος θα χουν επσης τη δυναττητα να εξετσουν διασταυρωμνα ποιον προσπαθε να πρει την δεια να ξεκινσει μια διαδικασα.

"Η βασικ γραμμ εδ εναι τι η κυβρνηση προσπαθε να ξεφγει απ την ευθνη για να εναχθε, ακμα και ταν κνει πργματα που μπορε να εναι πολ, πολ λανθασμνα", ανφερε η Attaran, προσθτοντας τι οι διαφορς μεταξ των επιχειρηματιν και της επαρχας εναι να καλ παρδειγμα εδος περιπτσεων που πιθανν να εναι σχεδν αδνατο να αμφισβητηθε στο μλλον.

Λεπτομρειες σχετικ με την προτεινμενη νομοθεσα περiγρφηκαν στο πρσφατο νομοσχδιο για τον προπολογισμ, το οποο κατατθηκε στο νομοθτημα απ τον υπουργ Οικονομικν VicFedeli την περασμνη Πμπτη.

Σε δλωση μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου, μια εκπρσωπος της γενικς εισαγγελως, κ. Caroline Mulroney, δλωσε τι η νομοθεσα θα επικαιροποισει τις "ξεπερασμνες διαδικασες και θα κωδικοποιεσει το κοιν δκαιο για να διευκρινσει και να απλοποισει τη διαδικασα για αγωγς που ασκθηκαν απ κατ της κυβρνησης".

Η νωση Καναδικν Πολιτικν Ελευθεριν λει τι θα αμφισβητσει τη νομοθεσα αν λβει βασιλικ σμφωνη γνμη.

Με αρχεα του CBC