The strong voice of a great community
2019

Το Οντριο σφγγει σταδιακ τα πορτοφλια του. Οι  Tories δεν σχεδιζουν να ισοσκελσουν τον προπολογισμ της επαρχας ως και το 2023-24.

TORONTO – Ο προπολογισμς του Οντριο δεν θα εναι ισορροπημνος στο πλασιο της εντολς των Προοδευτικν Συντηρητικν, αλλ ο πρτος προπολογισμς της κυβρνησης εξυπηρετε μια εποχ σταδιακς εφαρμογς των μτρων λιττητς με μια απελευθρωση της πλησης οινοπνευματωδν ποτν.

Οι Tories οριοθτησαν το σημεριν λλειμμα στα 11,7 δισεκατομμρια δολρια και δεν αναμνουν να αποβλουν το κκκινο μελνι μχρι το 2023-24. Οι δραστικς και εκτεταμνες περικοπς που πολλο φοβθηκαν δεν υλοποιθηκαν σε αυτν τον προπολογισμ, αλλ η πορεα προς την ισορροπα δεχνει τι μεγλο μρος της βαρτερης ανψωσης ρχεται στη μση του δρμου στις επμενες εκλογς και μετ απ αυτν.

Ο προπολογισμς περιορζει την αξηση των δαπανν - και δεχνει περικοπς στις μεταδευτεροβθμιες και κοινωνικς υπηρεσες - αλλ το πακτο των 163,4 δισεκατομμυρων δολαρων εξακολουθε να εναι σχεδν 5 δισεκατομμρια δολρια μεγαλτερο απ τον τελευταο προπολογισμ της προηγομενης Φιλελεθερης κυβρνησης, τους οποους οι Προοδευτικο Συντηρητικο συχν χρενουν για τις συνθειες των δαπανν τους.

"χουμε αναπτξει μια λογικ πορεα προς την ισορροπα", δλωσε ο υπουργς Οικονομικν Vic Fedeli. "Η πορεα μας προς την ισορροπα σε πντε χρνια εναι μια στοχαστικ και μια μετρημνη προσγγιση που πρπει να προυμε ... Η λη μας προπθεση εναι να προστατεσουμε τα πιο σημαντικ πργματα."

Τα ξοδα του προγρμματος θα αυξηθον σε τρα χρνια κατ μσο ρο 0,8%, σε σγκριση με το 3,3% που εχε προγραμματσει η πρην κυβρνηση των Φιλελευθρων.
να νο καλ εναι η πστωση φρου παιδικς μριμνας, η οποα παρχει ως και 6.000 δολρια αν παιδ ηλικας κτω των επτ και μχρι 3.750 δολρια αν παιδ μεταξ επτ και 16 ετν, σε ολισθανουσα κλμακα για τις οικογνειες που κερδζουν λιγτερα απ 150.000 δολρια ετησως. Αναμνεται να κοστσει περπου 390 εκατομμρια δολρια ετησως. Υποσχμαστε επσης να δημιουργσουμε 30.000 χρους παιδικς φροντδας σε διστημα πντε ετν.

Δωρεν οδοντιατρικ περθαλψη θα παρχεται επσης για ηλικιωμνους χαμηλο εισοδματος.

Η κυβρνηση χαλαρνει επσης τους καννες για το αλκολ, επιτρποντας στους δμους να νομιμοποισουν την κατανλωση αλκολ στα πρκα, επιτρποντας τις επιχειρσεις που χουν δεια διθεσης αλκολ να αρχσουν την πληση στις 9 π.μ., απελευθερνοντας τις διαφημσεις και νομιμοποιντας την διασκδαση στα στους χρους στθμευσης αυτοκιντων. Η κυβρνηση σκοπεει επσης να βλει μπρα και κρασ σε μικρ  καταστματα.
Τα κμματα της αντιπολτευσης θεσαν επσημο ερτημα γιατ η κυβρνηση του πρωθυπουργο Doug Ford εχε «εμμον» με το ποτ.

Ο προπολογισμς αποκαλπτει επσης να νο λογτυπο του Ontario trillium - ουσιαστικ πανομοιτυπο με μια προηγομενη επανληψη - καθς και ναν επανασχεδιασμ πλκας πινακδων σε μεγλο βαθμ και να συνοδευτικ νο σνθημα "να μρος για να μεγαλσει". Η κυβρνηση δαπνησε 500.000 δολρια σε μια διαβολευση σχετικ με το branding, αλλ χει να νο συμβλαιο για την παραγωγ πινακδων που εξοικονομε $ 4 εκατομμρια.
Η επικεφαλς του NDP Andrea Horwath δλωσε τι η μπλε πινακδα κυκλοφορας εναι προφανς συντηρητικ επωνυμα.

"Εναι ... η χρση του δημσιου χρματος για λγους συμμετοχς», επε. "Εναι απλ ντροπ τι αυτ εναι μια προτεραιτητα του Doug Ford, για να χει το εγ του στο πσω μρος του αυτοκιντου λων».

"Νομζω τι θα προκαλσει πολλς συγκροσεις στο πσω μρος του αυτοκιντου," αστειετηκε.

Ωστσο, η Horwath επε τι ακμη και οι περιοχς που οι δαπνες αυξνονται, εναι κυρως κτω απ το ποσοστ πληθωρισμο, το οποο λει τι ισοδυναμε με περικοπς.
Τα νοσοκομεα εισπρττουν επιπλον 384 εκατομμρια δολρια, που αντιστοιχον σε αξηση 2,05%, αλλ η Νοσοκομειακ Ομοσπονδα του Οντριο δλωσε τι ο τομας χρειζεται αξηση 3,45% για να διατηρσει τα εππεδα προσωπικο.

Οι συνολικς δαπνες για την υγεα πρκειται να αυξηθον στα επμενα τρα χρνια με μτριο ετσιο μσο ρο 1,6%, με την κνηση του Οντριο να περιστρψει περισστερους απ 20 οργανισμος υγεας σε να που αναμνεται να εξοικονομσει 350 εκατομμρια δολρια ετησως ως το 2021-22. Οι κινσεις που τιμολογονται ως "παραγωγικτητα του εργατικο δυναμικο", πως η μεωση των υπερωριν, αναμνεται να εξοικονομσουν 250 εκατομμρια δολρια ετησως.

Οι δαπνες για την εκπαδευση πρκειται να αυξηθον κατ 1,2%, αλλ η αξηση οφελεται σε μεγλο βαθμ στην αξηση της εγγραφς των σπουδαστν, αντ των νων προγραμμτων. Το Οντριο ανακονωσε πρσφατα πλθος εκπαιδευτικν αλλαγν, συμπεριλαμβανομνων μεγαλτερων μεγεθν τξεων γυμνασου, οι οποες πυροδτησαν ευρτατο θυμ.

Ο μεταδευτερογενς τομας θα μεισει τις χρηματοδοτσεις, με τις δαπνες να μεινονται κατ μσο ρο κατ να εκατοστιαο ποσοστ για τα επμενα τρα χρνια, κυρως λγω μεταβολν στη χρηματοοικονομικ βοθεια των σπουδαστν.

Τα πανεπιστμια και τα κολλγια θα δουν επσης περισστερες προποθσεις στα χρματ τους, με το 60% της μεταδευτεροβθμιας χρηματοδτησης να συνδεται με τις θεσμικς επιδσεις κατ την επμενη πενταετα. Η κυβρνηση δεν μποροσε να καθορσει ποια κριτρια θα χρησιμοποιηθον για την αξιολγηση της απδοσης, λγοντας τι θα συνεργαστε με τα θεσμικ ργανα για την ανπτυξ τους.

Μεταβολς πως οι μεταρρυθμσεις κοινωνικς βοθειας, το κλεσιμο των χρων και των εγκαταστσεων στο σστημα δικαιοσνης των νων και η εκσυγχρονιστικ διοκηση αναμνεται να συμβλουν στη μεωση του κστους των παιδιν και των κοινωνικν υπηρεσιν κατ 1 δισεκατομμριο δολρια - δο τοις εκατ - σε διστημα τριν ετν.
Ο τομας της δικαιοσνης αναμνεται να παρουσισει περικοπς περπου κατ δο τοις εκατ, συμπεριλαμβανομνων των αλλαγν στη νομικ βοθεια και τις υπηρεσες αποζημωσης των θυμτων και τη συγχνευση δικαστηρων επιδικσεως δικαστικν αποφσεων.
Το Οντριο χει επσης αρχσει να εξετζει πς να περιορσει την αξηση των μισθν του δημσιου τομα.

Για τις επιχειρσεις, οι ταχτερες αποσβσεις για τις κεφαλαιουχικς επενδσεις αναμνεται να δσουν 3,8 δισεκατομμρια δολρια σε φορολογικ ελφρυνση των επιχειρσεων για ξι χρνια. Το επδομα αυτ παρχεται αντ της μεωσης του συντελεστ φορολογας των εταιρειν απ 11,5% σε 10,5%, πως εχαν υποσχεθε οι Συντηρητικο στις εκλογς. Λνε τι αυτ η κνηση θα ωφελσει τις επιχειρσεις περισστερο.

Ο πρεδρος και διευθνων σμβουλος του Εμπορικο Επιμελητηρου του Οντριο, Ρκκο Ρσι, δλωσε τι αν πρεπε να επιλξει μεταξ των δο μτρων αυτς προτιμ το επδομα κεφαλαου.

"Υπολεπουμε σημαντικ σε ρους  σον αφορ τα μτρα παραγωγικτητας ναντι των παγκσμιων ανταγωνιστν μας - αυτ εναι να σημαντικ βμα", ανφερε. "Θα θλαμε να δομε τελικ τι ο συντελεστς εταιρικο φρου πεσε κτω".

Ο προπολογισμς δεν περιλαμβνει νους φρους. Εκτς απ την αντιμετπιση του ελλεμματος, η κυβρνηση στοχεει επσης στο καθαρ χρος - που σμερα εναι συνδεδεμνο στα 343 δισεκατομμρια δολρια - εξασφαλζοντας τι τα πλεονσματα και τα αχρησιμοποητα αποθεματικ τα ταμεα κτακτης ανγκης πηγανουν να τα μεισουν.

Επσης, η προγραμματισμνη νομοθεσα θα απαιτοσε απ την κυβρνηση να αναπτξει μια στρατηγικ μεωσης του χρους και θα εξωθοσε τον πρωθυπουργ και τον υπουργ οικονομικν να πληρνουν 10 τοις εκατ των μισθν τους για κθε χαμνη προθεσμα υποβολς εκθσεων για γγραφα πως ο προπολογισμς και οι τριμηνιαοι οικονομικο λογαριασμο.